Eng - فارسی
پنج شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
صفحه اصلی
معرفی شرکت
مدیران
محصولات
شبکه فروش
نشریه تجارت و دامپروری
اخبار
سایتهای مرتبط
نظرخواهی
تماس با ما
مقالات و پژوهشهای مفید

کاغذ بهداشتی جوجه
هوف فیت
هیدروکر
اینترا سلنیوم+ای
نوتری میکس
کیت تشخیص باقیمانده ها
آکوا اسید
نوترافیتوپلاس
کالفرول

اخبار مرتبط

 
آکوا اسید


آکوا اسید

اﺳﯿﺪی ﻓﺎﯾﺮﻫﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﺳﯿﺪي ﻓﺎﯾﺮﻫﺎ اسیدهای طبیعی ارگانیک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن pH آب و ﺧﻮراك، ﻣﻌﺪه و ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا را در ﻓﻠﻮر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دستگاه گوارش ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در نتیجه رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي به نفع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮر و ﻣﯿﺰﺑﺎن تغییر ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﺳﯿﺪي ﻓﺎﯾﺮ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎرچ ها ﻋﻤﻞ می کنند.
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﯿﺪﻫﺎي ارگانیک ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ این اﺳﯿﺪها ﻫﻢ در ﺧﻮراك و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﮔﻮارﺷﯽ ﺣﯿﻮان وﺟﻮد دارد. اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ شان در ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش (ﭼﯿﻨﻪ دان و ﺳﻨﮕﺪان) ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﺳﯿﺪﻫﺎي ارگانیک ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ ( ﭘﻮدر و ﻣﺎﯾﻊ ) و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت املاح وﺟﻮد دارند و در ﺳﻄوح مختلف ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ pH و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮند. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده است اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك، ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ و وزن ﻻﺷﻪ، کاهش درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﯽ و وزن و طول روده ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ ﻗﺮار دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ می گردد. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي دارد.
اسید پروپیونیک
اسید پروپیونیک علاوه بر آن که یک ضد قارچ قوی است، در طیور به عنوان واسطه نوسازی گلوکز بوده و در دستگاه گوارش به سرعت و به طور کامل جذب می شود. اسید پروپیونیک همچنین خاصیت باکتری کشی به ویژه در مورد سالمونلا و سایر عوامل بیماری زایی که توسط جوجه ها بلع شده اند نیز دارد.
اسید فرمیک
این اسید یک ضد باکتری قوی بوده وعملکردش هنگام مخلوط بودن با اسید پروپیونیک به شدت افزایش می یابد.
اسید لاکتیک
بیشترین میکروارگانیسمی که به عنوان پروبیوتیک استفاده می شود باکتری های اسید لاکتیک هستند. اسید لاکتیک محیط را برای رشد این باکتری های مفید بصورت طبیعی و درون زا مساعد می سازد. این سویه های پروبیوتیکی مقاوم در برابر آنتی بیوتیک های رایج درمانی، می توانند به طور موثری تعادل طبیعی میکروبی روده را در حین و پس از درمان آنتی بیوتیکی حفظ نمایند.
اینترا آکوا اسید چیست؟
اینترا آکوا اسید یک اسیدیفایر محلول در آب است که بر پایه سالها دانش و تجربه شرکت اینتراکر هلند تولید و توسط شرکت دامین طب عرضه می شود. آکوااسید بسیار غلیظ و بسیار قوی و واجد اسیدهای ارگانیک فرمیک ، پروپیونیک و لاکتیک می باشد. غلظت و قدرت آکوااسید ، همچون دیگر محصولات اینتراکر، و در مقایسه با دیگر اسیدیفایرهای مشابه، استفاده از آن را مطمئن و به صرفه ساخته است.
چرا محلول در آب؟
آب، مایه و مایع حیات و مهم ترین ماده غذایی در زندگی همه جانداران از جمله پرندگان است. بسته به سن،60 تا 85 درصد بدن پرنده از آب تشکیل می شود. تخم مرغ حاوی حدود 65٪ آب است. پرنده می تواند برای چند روز بدون غذا زنده بماند، اما بی آبی را جز برای ساعاتی محدود نمی تواند تحمل کند. میزان نیاز و جذب آب در پرندگان حدود دو برابر میزان جذب غذا است که در طی دوره های استرس و گرمای شدید، به راحتی می تواند تا چهار برابر هم افزایش یابد. بنابراین، دسترسی به آب سالم و کافی، ضرورت همیشگی در پرورش طیور است.
یکی از روشهای کارآمد حفظ کیفیت و سلامت آب آشامیدنی پرندگان، افزودن اسیدهای ارگانیک به طور مستمر به آب است. امروزه اثبات شده که در بسیاری از موارد جهت جلوگیری از رشد میکروبها و قارچها و کنترل بیماری های روده ای نیاز است که سطح اسیدیته (pH) آب آشامیدنی حدود 4 تا 5 باشد. pH های بالاتر شرایط را برای رشد و تکثیر میکروبهای مضر در سیستم آبخوری و دستگاه گوارش پرنده مهیا کرده و به عملکرد طیور صدمات شدیدی می زند. اسیدیته آب جزو حساس ترین مولفه ها در زمان شکل گیری فلور میکروبی دستگاه گوارش می باشد و به ویژه در زمانهای تغییر جیره، می تواند نقش مهمی در ثبات اکولوژیکی فلور میکروبی روده وجلوگیری از آنچه در طب سنتی ایرانی آب به آب شدن می نامیم، داشته باشد. استفاده از اسیدهای ارگانیک برای پایین آوردن pH تا 4 و به ویژه در دو هفته اول، به پرنده در حفظ ثبات فلور میکروبی دستگاه گوارش در طی دوره پرورش کمک می کند.
اینترا آکوا اسید و عملکرد محرک رشد
سال هاست که از برخی آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد استفاده می شود. استفاده مستمر و بی رویه از آنتی بیوتیک ها موجب ایجاد مقاومت دارویی در پرندگان و انسانها گشته است. از سوی دیگر از آنجا که مصرف کنندگان این مواد را به اشتباه به نام هورمون می شناسند و طعم و بوی نامطبوع گوشت مرغ را وابسته به آن می دانند، متاسفانه بطور غیر مستقیم موجب سلب اعتماد و کاهش مصرف این ارزان ترین منبع پروتئینی گشته است.
آکوا اسید یکی از به صرفه ترین و موثرترین مواد طبیعی برای جایگزینی و کاهش مصرف آنتی بیوتیک های محرک رشد است. اسیدهای ارگانیک موجود در آکوااسید با تغییر شرایط دستگاه گوارش به نفع میکروبهای مفید، شانس رشد میکروبهای بیماری زا را کاهش می دهند .
مهمترین عامل برای رسیدن به حداکثر توان توليدي در حيوانات تک معده اي، مديريت دستگاه گوارش از نظر رشد و تعديل جمعيت ميکروبي آن مي باشد، که اسید های ارگانیک فرموله شده در آکوااسید با ایجاد خاصیت اسیدی بیشتر در دستگاه گوارش، موجب افزایش عملکرد باکتریهای مفید روده، افزایش ترشح و فعالیت آنزیم های گوارشی، هضم و جذب بهتر مواد غذایی و در نتیجه افزایش تولید و عملکرد گله میگردد. علاوه بر این برخی اسيد هاي ارگانیک در روده ها مورد تغذيه مستقيم سلولهاي ديواره روده قرار گرفته و موجب رشد و ترميم آن ها مي شوند.
همچنین اسید های موجود در آکوااسید با ایجاد خاصیت اسیدی بیشتر در دستگاه گوارش موجب:
- افزایش تعداد و عملکرد باکتریهای مفید روده
- ممانعت از رقابت باکتری های روده با پرنده در مصرف مواد مغذی ارزشمند موجود در خوراک - هضم و جذب بهتر مواد غذایی
- و در نتیجه کاهش ضریب تبدیل و تلفات و بهبود رشد و تولید وبازدهی گله می شوند.
اینترا آکوا اسید واثر باکتریوسیدی
ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻃﯿﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺣﺎوي ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺛﺮ ﺑﺎﻓﺮي ﻗﻮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﯿﺪي ﺷﺪن دستگاه گوارش، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻓﻠﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و از ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺣﯿﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
افزودن 250 سی سی آکوااسید در هزار لیتر آب ، با رساندن pH آب آشامیدنی به حدود 4، از رشد و تکثیر باکتریهای بیماریزا مخصوصا" خانواده های آنتروباکتریاسه (ای کولای، سالمونلا) و کلستریدیا، حتی در حضور مواد آلی جلوگیری کرده و موجب پیشگیری و کنترل بسیاری از مشکلات گوارشی طیور ناشی از کیفیت نامناسب آب و بیوفیلم میگردد.
اینترا آکوا اسید و آنتریت
آنتریت یا ورم روده، یک سندرم در طیور است که نوع نکروتیک آن با حضورباکتری بی‌هوازی گرم مثبت کلستریدیوم‌ پرفرنژنس بروز می نماید. این باکتری در شرایط عادی به تعداد کم در دستگاه گوارش پرندگان موجود بوده، اما فاقد قدرت بیماریزایی است. به محض ایجاد شرایط نامناسب و استرس، تعادل میکروبی روده به نفع این میکروب تغییر می کند و باعث ایجاد مسمومیت روده‌ای ناشی از سموم تولید شده این باکتری می‌گردد.
پیشگیری از این بیماری باید با حذف عوامل متعدد مستعد کننده صورت گیرد. استفاده از آکوااسید می‌تواند در پیشگیری از بروز این بیماری بسیار مؤثر باشد .آکوااسید به رشد باکتری های مفید مانند لاکتوباسیل ها در دستگاه گوارش کمک می کند تا با اسیدی کردن محیط، مانع از رشد کلستریدیوم گردند.
میزان مصرف:
یک لیتر در 2000 تا 4000 لیتر آب آشامیدنی
• در گله های گوشتی: از روز 5 تا پایان دوره پرورش حداقل 12 ساعت در روز
• در گله های مادر و تخمگذار: 12 تا 16 ساعت در روز. یک روز در میان یا حداقل سه روز در هفته

کاتالوگ سه لتی فارسی (فایل از روی سرور حذف شده است)

صفحه اصلی - معرفی شرکت - مدیران - محصولات - شبکه فروش - نشریه تجارت و دامپروری - اخبار - سایتهای مرتبط - نظرخواهی - تماس با ما - عضویت - ورود اعضاء
بهداشت آب و سیستم آبخوری - بایو سکیوریتی(ایمنی زیستی) - استرس های محیطی و گرمایی - بهبود عملکرد دستگاه گوارش - تقویت ایمنی عمومی و اختصاصی - بیماری های ویروسی - روزهای آغازین پرورش - بهبود عملکرد دستگاه تنفس - اسیدهای آلی - سلنیوم - روی - اخبار اقتصاد دامپروری در جهان و ایران - مزارع مرغ مادر - استخوان ها و پوسته تخم مرغ - گالری
کلیه حقوق وب سایت، برای شرکت مشاوران دامین طب روز محفوظ می باشد. استفاده از مطالب وب سایت، پیگرد قانونی دارد
طراح: روزبهان یوسفی